Bijna/Soon

Algemene voorwaarden gebruik VrachtDirect app

Versie 1.2 2019IV02
Deze algemene voorwaarden (hierna: de/deze Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de VrachtDirekt applicatie (hierna: de App) door Opdrachtgevers en Vervoerders.
De App biedt een platform voor het incidenteel vervoeren van roerende zaken door Vervoeders in opdracht van Opdrachtgevers. De App brengt beiden met elkaar in contact, int de betaling door de Opdrachtgevers en verzorgt de uitbetaling aan de Vervoerder of Opdrachtgever.

Artikel 1 – Deze Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de het gebruik van de VrachtDirect app door Opdrachtgevers en Vervoerders.
 2. Opdrachtgever in de zin van deze Voorwaarden zijn particuliere personen en ondernemers in het MKB die incidenteel gebruik van de App voor het vervoeren van roerende (stoffelijke) zaken. Vervoerders in de zin van deze voorwaarden zijn personen die gebruik maken van de App voor het in opdracht van Opdrachtgevers vervoeren van deze zaken. De Opdrachtgevers en Vervoerders worden tezamen aangeduid als gebruiker(s).
 3. Gebruikers van de App stemmen in met de Voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van het plaatsen van de opdracht door Opdrachtgever en acceptatie ervan door de Vervoerder. De Voorwaarden kunnen door gebruikers vanaf de App worden gedownload.

Artikel 2 – Het VrachtDirect Platform

 1. Het doel van de App is om een platform te bieden waar een Opdrachtgever en een Vervoerder met elkaar in contact kunnen komen.
 2. De Vervoerder is bereid om een roerende zaak of zaken te vervoeren voor de Opdrachtgever en de Opdrachtgever wenst deze te laten vervoeren en geeft daartoe opdracht aan de Vervoerder.
 3. Door de opdracht en acceptatie tot vervoer van genoemde komt een incidentele opdracht overeenkomst tot stand. Partijen beogen door het gebruik van de App nadrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7: 610 en 7:690 BW tot stand te brengen, noch een fictieve dienstbetrekking in de zin van artikel 4 en verder van de Wet op de Loonbelasting 1964.
 4. VrachtDirect gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Vervoerder ook ten behoeve van andere platforms opdrachten verricht.
 5. VrachtDirect is geen partij bij de overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever maar faciliteert slechts het contact tussen Vervoerder en Opdrachtgever. VrachtDirect is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever.
 6. Indien er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en Opdrachtgever dienen zij dit zelf op te lossen. Eventueel kan VrachtDirect optreden als bemiddelaar.

Artikel 3 – Het gebruik van de App

 1. Het is niet toegestaan de App te gebruiken op een zodanige wijze dat daarmee de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt geschonden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Opdrachtgever.
 2. De App mag uitsluitend worden gebruikt voor het plaatsen van opdrachten tot vervoer van roerende zaken en de acceptatie van opdrachten daartoe. Het is niet toegestaan de App te gebruiken ten behoeve van andere commerciële doeleinden. Het is met name niet toegestaan de App te gebruiken voor het vervoer van personen.
 3. Het is met name, maar niet uitsluitend, verboden de App te gebruiken voor het plaatsen van pornografische filmpjes en afbeeldingen, beledigende, racistische of haatzaaiende tekst, reclame, foute of misleidende informatie.
 4. De Gebruiker is verplicht onder eigen naam een account aan te maken. Het is de gebruiker verboden zich voor te doen als iemand anders.
 5. De Vervoerder is verplicht een kopie van hun rijbewijs in zijn profiel te uploaden. VrachtDirect beoordeeld het rijbewijs, registreert dat het rijbewijs is getoond en vernietigt vervolgens de kopie van het rijbewijs.
 6. De gebruiker dient de inloggegevens van zijn/haar account strikt geheim te houden. Alles wat er gebeurt op of met deze account, wordt geacht te zijn gedaan door de rechtmatige eigenaar van de account.
 7. De Gebruiker kan zijn/haar account te allen tijde kosteloos verwijderen.
 8. De bij het gebruik van de app verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers mogen niet aan derden worden verstrekt.
 9. Het is verboden om de App te gebruiken als platform voor het vervoer van geld, illegale zaken (zoals bijvoorbeeld wapens en drugs), gevaarlijke zaken. Iemand die dergelijke goederen laat vervoeren loopt het risico op een strafrechtelijke vervolging of andere rechtsmaatregelen. Eventuele boetes en/of schades die hier uit voortvloeien worden verhaald op de opdrachtgever.
 10. Alle communicatie voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht dient via de App te verlopen. Het is niet toegestaan om daaraan voorafgaand contactgegevens uit te wisselen via de App.
 11. Opdrachten met een ophaal- of bezorgadres buiten het grondgebied van de landen die meedoen aan het Schengenverdrag worden uit de database verwijderd.
 12. Gebruikers zijn verplicht misbruik van de App te melden aan VrachtDirect. Als gebruiker denkt of weet dat zijn/haar account misbruikt wordt, dient hij/zij dat zo snel mogelijk te melden bij VrachtDirect. VrachtDirect neemt maatregelen om het misbruik te stoppen.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de App

  VrachtDirect streeft er naar dat de App 07 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is. VrachtDirect garandeert echter niet dat de App altijd beschikbaar is en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die als gevolg daarvan bij gebruikers kan ontstaan.

Artikel 5 – De Opdracht

 1. De Opdrachtgever geeft voorafgaand aan de totstandkoming van de Opdracht via de App aan wat de aard, hoeveelheid, omvang en het gewicht van de te vervoeren zaken is, de gewenste datum en tijdstip van vervoer, op welk adres de goederen zich bevinden en naar welk adres deze vervoert dienen te worden. De te vervoeren zaken worden door de Opdrachtgever aangeboden bij de voordeur, tenzij bij het plaatsen van de opdracht anders is aangegeven. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht.
 2. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een Vervoerder accepteert die heeft aangegeven de door Opdrachtgever geplaatste opdracht tegen een bepaald bedrag te willen vervoeren en de opdrachtgever via de App heeft betaald.
 3. Na de totstandkoming van de opdracht ontvangen de Opdrachtgever en Vervoerder door middel van een push bericht bevestiging van de totstandkoming van de opdracht en van de betaling door de Opdrachtgever.
 4. De Vervoerder is verantwoordelijk voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen opdracht en voert deze zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever of VrachtDirect naar eigen inzicht uit.
 5. Opdrachtgever aanvaardt dat op alle Opdrachten die via de Website tot stand komen de vervoersovereenkomst van toepassing is, zoals die door Vrachtdirect aan Opdrachtgever wordt aangeboden op het moment dat Opdrachtgever een aanbod van een Vervoerder accepteert (de Vervoersovereenkomst). Opdrachtgever accepteert deze Vervoersovereenkomst voordat de Vervoerder geaccepteerd kan worden. Vrachtdirect is geen partij bij de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.

Artikel 6 – Het vervoer en de Betaling

 1. Uitbetaling aan de Vervoerder geschiedt zoals in deze Voorwaarden hierna uiteengezet na verrekening van de vergoeding voor VrachtDirect.
 2. De vergoeding voor Vrachtdirect voor het ter beschikking stellen van haar platform worden is de vergoeding die wordt vermeld op de App ten tijde van de acceptatie van de Opdracht en is een percentage van het tussen de Opdrachtgever en Vervoerder overeengekomen bedrag.
 3. De vergoeding voor VrachtDirect kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere prijzen.
 4. Alle prijzen voor de Dienst op de Website zijn inclusief BTW. De Vervoerder is zelf verantwoordelijk voor de eventuele afdracht van belastingen en premies.
 5. De Vervoerder wordt 3 dagen na uitvoering van de opdracht door VrachtDirect uitbetaald, tenzij de Opdrachtgever binnen 3 dagen bij VrachtDirect een klacht indient.
 6. Indien de ophaalsituatie anders is dan tussen Opdrachtgever en Vervoeder is overeengekomen, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt dient de vervoeder voordat hij/zij wegrijdt VrachtDirect hiervan in kennis te stellen. De Vervoerder krijgt dan de helft van de afgesproken vergoeding (minus de vergoeding voor VrachtDirect) overgemaakt als zijnde de voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding teruggestort.
 7. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij of zijn/haar contactpersoon op de afgesproken tijd en tot 15 minuten daarna op het ophaaladres aanwezig is. Indien de Opdrachtgever of zijn/haar contactpersoon niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen nadat hij/zij VrachtDirect hiervan in kennis heeft gesteld. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is. In dit geval krijgt de Vervoerder de helft van de afgesproken vergoeding (minus de vergoeding voor Vrachtdirect) overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de afgesproken vergoeding teruggestort.
 8. Indien de Vervoerder een redelijk vermoeden heeft dat de te vervoeren zaken bestaan uit een of meerdere illegale (zoals wapens, drugs, etc.) goederen en/of goederen die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, dan heeft Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Vervoerder maakt deze afweging naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van VrachtDirect. Vervoerder kan in een dergelijk geval wel contact op nemen met VrachtDirect voor een vrijblijvend overleg.
 9. VrachtDirect gaat ervan uit dat de ter vervoer aangeboden zaken op het bezorgadres zijn afgeleverd en gaat tot uitbetaling aan de Vervoerder over tenzij de Opdrachtgever binnen 24 uur na het overeengekomen bezorgmoment aan VrachtDirect dat ze niet zijn gearriveerd op het bezorgadres. Indien de Opdrachtgever of zijn/haar contactpersoon binnen 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder, aangeeft dat de ter vervoer aangeboden zaken niet zijn afgeleverd, onderzoekt VrachtDirect of dit daadwerkelijk het geval is. Indien dit daadwerkelijk het geval is krijgt de Vervoerder geen vergoeding overgemaakt.

Artikel 7 – Annulering van de opdracht

 1. De Opdrachtgever mag de opdracht tot 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen vergoeding. De Opdrachtgever krijgt de volledige vergoeding minus de vergoeding voor VrachtDirect teruggestort.
 2. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op de helft van de afgesproken vergoeding. De Opdrachtgever krijgt andere helft van de vergoeding minus de vergoeding voor VrachtDirect teruggestort.
 3. Indien de Vervoerder de opdracht annuleert, krijgt de Opdrachtgever de volledige vergoeding teruggestort. VrachtDirect zal vervolgens helpen een nieuwe Vervoerder te vinden, indien gewenst.
 4. Indien de Vervoerder 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij de Opdracht niet meer kan uitvoeren en geen ander moment voor de Opdracht met de Opdrachtgever overeen kan komen, dient de Vervoerder een vergoeding van €25 aan de Opdrachtgever te betalen via VrachtDirect. Deze vergoeding kan de Opdrachtgever eventueel gebruiken om een andere Vervoerder voor de opdracht te vinden.

Artikel 8 – Uitsluiting

  Als VrachtDirect vaststelt dat een gebruiker de wet overtreedt of zich niet houdt aan deze Voorwaarden kan VrachtDirect de gebruiker uitsluiten van verder gebruik van haar platform door het account van de gebruiker te verwijderen of uitsluiten van bepaalde diensten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. VrachtDirect is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de App. Vrachtdirect is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:
  • Schade die Gebruiker lijdt door verkeerde informatie op de App;
  • De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten die via de App tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever worden gesloten;
  • Het goed functioneren van (hyper)links op de App;
  • Situaties waarin het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens gebruik maakt van de Website of Dienst met het mobiele apparaat van de Gebruiker;
  • Eventuele schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de App of Dienst; en
  • Het niet voldoen door VrachtDirect aan de verplichtingen in deze Voorwaarden, indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht bij VrachtDirect.
 2. VrachtDirect heeft geen invloed op de informatie die gebruikers op de App plaatsen en de informatie die tussen de Gebruikers onderling wordt uitgewisseld. VrachtDirect is niet aansprakelijk voor deze informatie. VrachtDirect is ook niet aansprakelijk voor incomplete of foutieve informatie als gevolg van een verkeerde verzending van deze informatie.

Artikel 10 – Verwijderen op de App geplaatste informatie

 1. De informatie die door Gebruikers op de App wordt geplaatst wordt doorVrachtDirect niet actief gemonitord. Wel verwijderd VrachtDirect de geplaatste informatie als wordt vastgesteld dat deze onrechtmatig is, dan wel in strijd met deze Voorwaarden of op andere wijze ongepast is.
 2. Gebruikers van de App kunnen VrachtDirect dergelijke informatie melden door gebruik van de rapporteer button op de App, dan wel een verzoek tot verwijdering te melden aan mailbox@VrachtDirect onder vermelding van de contactgegevens, de gewraakte informatie en de reden waarom deze onrechtmatig zou zijn of in strijd met de Voorwaarden.
 3. De melding als in het vorige lid wordt door VrachtDirect beoordeeld. Wanneer de gewraakte informatie onrechtmatig, dan wel in strijd met deze Voorwaarden of anderszins ongepast is wordt deze verwijderd. Wanneer VrachtDirect besluit de gewraakte informatie niet te verwijderen dan wordt dit met reden omkleed aan de melder toegelicht.

Artikel 11 – Privacy

  VrachtDirect verzamelt een aantal persoonsgegevens van de gebruikers van haar App. Wij gebruiken deze gegevens voor het verlenen van de omschreven diensten.

Artikel 12 – Conflictoplossing

  Vrachtdirect is niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Natuurlijk zal Vrachtdirect zich wel inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

Artikel 13 – Partiële Nietigheid of vernietigbaarheid

  Als een deel van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk met de inhoud van de nietige bepalingen overeenstemt.

Artikel 14 – Geschillen

  Als er een geschil ontstaat tussen jou en Vrachtdirect, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.